CSAM S7

Vantaan Työterveys liikelaitoksen palvelukanava

Kirjaudu sisään
 
Vantaan työterveys liikelaitoksen käyttöehdot Palvelukanavan käyttäjille

1 Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Vantaan Työterveys Oy:n (Y-tunnus y-tunnus 0943497-2) tuottamaan Internet-pohjaiseen Palveluportaaliin ("Palvelu"), joka tarjoaa Vantaan Työterveys Oy (myöhemmin mainittu aputoiminimellä AITO Työterveys) työterveysasiakasyritysten (”Asiakas”) yhteyshenkilöille (”Käyttäjä”) mahdollisuuden tallentaa Palveluun edustamaansa yritystä ja sen henkilöstöä koskevia tietoja sekä tarkastella AITO Työterveyden, sen yhteistyökumppanien ja muiden kolmansien osapuolten Palveluun tallentamia tietoja ja aineistoja.

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot kirjautumalla Palveluun tai käyttämällä Palvelua.

AITO Työterveys voi muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja.

2 Pääsy palveluun

Käyttäjän hyväksyttyä nämä Käyttöehdot, AITO Työterveys antaa Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua. Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymisen lisäksi myös soveltuvin osin Palveluun sisältyvissä erillisissä palveluissa määriteltyjen palvelukohtaisten sopimusehtojen sekä Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muiden ehtojen hyväksymistä.

Palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet ja yhteydet (kuten yhteys matkaviestinverkkoon tai internetiin) eivät kuulu AITO Työterveyden palveluun. Palvelun Käyttäjä vastaa tällaisten laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

3 Tunnistautuminen ja käyttäjätunnus

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista palveluun kulloinkin AITO Työterveyden hyväksymää tunnistautumismenetelmää käyttäen ("Tunniste"). Palvelun käyttöoikeudet määritetään käyttöoikeuden antamisen yhteydessä AITO Työterveyden toimesta.

Käyttäjän on huolehdittava Palvelun käytön edellyttämän salasanan suojaamisesta ja siitä, että se ei joudu kenenkään muun tietoon. Tunniste on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenellekään muulle. Jos salasana on joutunut jonkun muun kuin Käyttäjän haltuun tai jos Käyttäjä epäilee, että näin on tapahtunut, asiasta on välittömästi ilmoitettava AITO Työterveydelle.

AITO Työterveys varaa oikeuden lopettaa Käyttäjän pääsy Palveluun välittömästi ja ilman ilmoitusta, jos Käyttäjä rikkoo näitä ehtoja tai väärinkäyttää Palvelua tai kuormittaa Palvelua epätavallisesti. AITO Työterveydellä on oikeus estää pääsy Palveluun, jos sillä on syytä uskoa, että Käyttäjä on ryhtynyt laittomaan toimintaan tai vaarantanut muiden käyttäjien tietoturvan tai yksityisyyden, tai jos AITO Työterveys on saanut ilmoituksen, että Käyttäjän salasana on joutunut kolmannen osapuolen haltuun.

4 Hinnat

Palvelun käyttö perustuu yrityksen työterveyssopimukseen. Palvelun hinnoittelussa noudatetaan AITO Työterveyden kulloinkin voimassa olevaa työterveyssopimushinnastoa.

5 Palveluun syötettävät tiedot

Palvelun tietyt osiot mahdollistavat tietojen syöttämisen Palveluun. Palveluun ei kuitenkaan saa syöttää tietoja, jotka ovat Palvelun toiminnan kannalta vailla perusteltua liityntää.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen Palveluun syöttämät tiedot ovat virheettömiä ja asianmukaisia eivätkä ne loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ole epäsopivia, syrjiviä, loukkaavia, herjaavia tai hyvän tavan vastaisia.

Palvelu voi sisältää yhteyksiä tai linkkejä AITO Työterveyden yhteistyökumppanien tai muiden kolmansien osapuolten omistamille tai operoimille sivuille ja sähköisiin palveluihin. Palvelu voi myös sisältää kolmansien osapuolten sisältöjä, linkkejä, tuotteita ja palveluita. AITO Työterveys ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sisällöstä, linkeistä, tuotteista tai palveluista. Palveluun sisältyviin erillisiin sovelluksiin sekä muuhun Palveluun sisältyvään materiaaliin voidaan lisäksi soveltaa täydentäviä ehtoja.

6 Tietosuoja ja henkilötiedot

AITO Työterveys käsittelee henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Palvelun käyttäjien tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä käyttäjien tietoturvasta huolehtimiseksi. Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät rekisteriselosteestamme.

7 Immateriaalioikeudet

AITO Työterveys tai soveltuvin osin sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluun sekä kaikkeen Palvelussa olevaan tai sen kautta välitettyyn materiaaliin mukaan lukien tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, mallisuojan, yrityssalaisuudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet lukuun ottamatta asiakasyrityksen Palveluun toimittamaa aineistoa. Asiakkaalle ei synny tai siirry mitään omistusoikeutta Palvelun käytön kautta tai toimittamalla materiaalia Palveluun.

Käyttäjällä on oikeus säilyttää Palvelun väliaikainen tekninen kopio tietokoneellaan tai muulla päätelaitteellaan sekä oikeus tulostaa osia Palvelusta Asiakkaan työterveyssopimuksen mukaista käyttöä varten. Palvelun sisältöä ei saa julkaista uudelleen missään muodossa ilman AITO Työterveyden kirjallista lupaa.

AITO Työterveydellä on oikeus käyttää kaikkea materiaalia, palautetta, ideoita ja muuta Palveluun, Palvelun kautta tai sitä varten toimitettua informaatiota Palvelun tai sen markkinoinnin yhteydessä. Tätä kohtaa ei kuitenkaan sovelleta henkilötietoihin.

8 Palvelun tuottaminen

AITO Työterveydellä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla mukaan lukien oikeus muuttaa Palvelua. AITO Työterveys pyrkii ilmoittamaan olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen. Muutoksista ilmoittamiseksi katsotaan siitä ilmoittaminen Palvelun etusivulla.

AITO Työterveys ei vastaa Palvelun käyttäjien ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä.

AITO Työterveydellä on oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, mikäli se on tarpeellista esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotyön vuoksi tai mikäli lait, säädökset tai viranomaiset tätä edellyttävät tai jos tällaiselle keskeytykselle on jokin muu hyväksyttävä syy. AITO Työterveys pyrkii varmistamaan, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Vantaan työterveys liikelaitos pyrkii ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palvelun käyttökatkoksista tai keskeytyksestä.

9 AITO Työterveyden vastuu

AITO Työterveys ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain Palvelun sisällön. AITO Työterveys pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen Palveluun. Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös AITO Työterveyden yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolten ja/tai asiakkaan itse tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani, muu kolmas osapuoli ja/tai asiakas itse.

Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ilman mitään takuita. AITO Työterveys ei takaa, että Palvelu toimii ilman keskeytyksiä tai virheettä.

AITO Työterveys ei vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Palveluun toimitetun informaation muutoksista tai katoamisesta. Edelleen, AITO Työterveys ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat keskeytyksistä tai häiriöistä mukaan lukien tietojen viivästykset tai muutokset, jotka aiheutuvat teknisistä vioista tai ylläpidosta tai ylivoimaisesta esteestä. AITO Työterveys ei myöskään vastaa haittaohjelmien (virukset, madot tms.) tai Palvelun virheellisen sisällön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.